Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1108
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Người giao dịch nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - nộp bổ sung hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Khi đến nhận kết quả, người giao dịch phải có phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất).
Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm: căn cứ Quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa của UBND cấp huyện, các quy định của pháp luật có liên quan để thẩm tra hồ sơ, lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập tờ trình, viết Giấy chứng nhận gửi kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính, hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra; đồng thời gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện các công việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội không quá (04) ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà hồ sơ chỉ có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì ngoài thời gian thực hiện thủ tục theo quy định nêu trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội còn được tính thêm thời gian không quá (15) ngày làm việc để thực hiện việc thẩm tra, xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
Trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu gửi số liệu địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính gửi lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: tiếp nhận hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chuyển đến; thực hiện kiểm tra hồ sơ, Tờ trình và Giấy chứng nhận do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội viết, trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trình UBND cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận.
Thời gian thực hiện các công việc tại phòng Tài nguyên và Môi trường không quá (02) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.
Bước 4: Trong thời hạn (02) ngày làm việc, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.
Bước 5: Sau khi UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (01) ngày làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội căn cứ thông báo thuế của Chi cục Thuế để thông báo cho người được cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (thời gian người xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận).
Bước 6: Trong thời hạn không quá (01) ngày làm việc sau khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thu các giấy tờ gốc về quyền sử dụng đất (hoặc làm thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với Giấy chứng nhận đã cấp), vào Sổ cấp Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, đồng thời cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và gửi báo cáo về Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của Thành phố.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK).
Biên bản công nhận kết quả bốc thăm thửa đất để sản xuất nông nghiệp do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã lập (bản chính hoặc bản sao chứng thực) hoặc Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (bản chính).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bản sao chứng thực).
Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (bản chính);
Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt (bản chính);
Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Lệ phí cấp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận với đối tượng không được miễn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận Được đính kèm trong file hồ sơ
Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, số liệu hồ sơ địa chính trong trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ (đối với khu vực có bản đồ địa chính chính quy) là các phường thuộc quận, thị xã 15.000 đồng/lần
Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, số liệu hồ sơ địa chính trong trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ (đối với khu vực có bản đồ địa chính chính quy) với khu vực khác 7.000 đồng/lần
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1108
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Hà Nội
Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận - Hà Nội
Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đã được cấp Giấy chứng nhận - Hà Nội
Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất - Hà Nội
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Hà Nội
Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với trường hợp cấp mới Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Hà Nội
Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ - Hà Nội

0
44