Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1113
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đồ hiện trạng, Bản đồ địa chính phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng có xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện.
- Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.
Bước 2: Đối với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp quận:
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân;
- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ của đơn vị đo đạc (Theo mẫu)
Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sử dụng đất;
05 bộ bản đồ và 01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ;
Trường hợp sử dụng vốn ngân sách (bổ sung Văn bản thẩm định khảo sát thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục đo đạc và bản đồ của cơ quan có thẩm quyền).
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
41