Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1302
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương Hà Nội số 331 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc đối với công trình cấp II, III và 17 ngày đối với công trình còn lại kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra và trả lời bằng văn bản về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trong văn bản nêu rõ lí do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi để hoàn thiện hồ sơ. Trong vòng 30 ngày đối với công trình cấp II, III và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị phải sửa đổi, bổ sung hoặc/và giải trình bằng văn bản
Bước 3: Trường hợp quá thời hạn cơ quan thẩm định có yêu cầu mà tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định không bổ sung hồ sơ hoặc/và giải trình bằng văn bản để tiếp tục thẩm định thì trả lại hồ sơ để thực hiện theo quy trình hồ sơ mới
Bước 4: Trong thời hạn 27 ngày làm việc đối với công trình cấp II, III và 17 ngày đối với công trình còn lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) hoặc/và có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ hoặc/và có văn bản giới thiệu cá nhân, tổ chức tư vấn có năng lực đủ điều kiện phù hợp để Chủ đầu tư lựa chọn ký hợp đồng tư vấn thẩm tra theo quy định của pháp luật và ban hành kết quả thẩm định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công trình điện đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội không trái với quy định của pháp luật
Công trình điện thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình của Sở Công Thương theo Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP
Tổ chức/cá nhân đầu tư xây dựng công trình không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có nhu cầu đề nghị Sở Công Thương thẩm định thiết kế xây dựng công trình
Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện (theo mẫu Nghị định 59/2015/NĐ-CP) hoặc văn bản đề nghị tham gia ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật).
Thiết kế cơ sở phần điện được phê duyệt cùng dự án đầu tư (hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được duyệt đối với thiết kế một bước).
Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có)
Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (theo quy định)
Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng
Biên bản điều tra hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật đang sử dụng phải di chuyển của cơ quan có thẩm quyền (Đối với công trình đền bù GPMB).
Thỏa thuận đấu nối với Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội, Công ty điện lực địa phương hoặc các đơn vị phân phối điện khác
Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm biến áp và hướng tuyến đường dây điện của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán).
Chỉ dẫn kỹ thuật (theo quy định)
Hồ sơ năng lực của tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế.
Tài liệu thiết kế (01 bộ), gồm:
+ Thuyết minh thiết kế (kèm file mềm thuyết minh thiết kế định dạng word, font chữ Times new roman).
+ Các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công.
+ Dự toán công trình (kèm file mềm): Đối với công trình có thẩm định dự toán.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở
Tải về
Văn bản thông báo Kết quả thẩm định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Căn cứ pháp lý

0
39