Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS822
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nộii - số 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định Phương án bổ sung tối đa là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn phê duyệt: Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, cơ quan phê duyệt ban hành quyết định phê duyệt và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Phương án bổ sung.
* Lưu ý: Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: 01 (một) Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và 01 (một) quyển Phương án đã được phê duyệt có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại mặt sau trang phụ bìa.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - số 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
+ Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn không quá 50 (năm mươi) ngày làm việc (thời gian thẩm định là 35 ngày và thời gian phê duyệt là 15 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
* Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án bổ sung gồm:
01 (một) bản chính Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án bổ sung theo mẫu tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;
07 (bảy) bản chính Phương án bổ sung, cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT;
01 (một) bản sao (có xác nhận của tổ chức, đơn vị) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch BVMT hoặc Bản cam kết BVMT hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT đơn giản hoặc Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cải tạo phục hồi môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29