Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-105798-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; (Hội đồng nhân dân đối với xã)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) sau khi được xây dựng; lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân sẽ tiến hành thông qua tại Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình (ở làng, bản, thôn, ấp, tổ dân phố)
Bước 2: Sau khi Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) được thông qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xem xét nội dung của quy ước (hương ước) bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục (và trao đổi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân về nội dung của hương ước – đối với xã) trước khi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) phải được gửi đến cơ quan chính quyền, cấp uỷ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và phải niêm yết công khai để mọi tầng lớp nhân dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến
Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình chỉ tiến hành khi có ít nhất là hai phần ba tổng số thành phần cử tri hoặc đại biểu hộ gia đình tham dự. Hương ước được thông qua khi có ít nhất quá nửa số người dự họp tán thành
Quy ước (hương ước) phải bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, của địa phương
Bản dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)
Biên bản làm việc Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình về việc thông qua dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-105798-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
8