Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-146058-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, trao giấy biên nhận cho chủ đầu tư, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý
Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý và trình lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư
Bước 4: Chủ đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 4 bộ ( ít nhất 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-5 – Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư.(Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25