Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151796-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ tới phòng Khoáng sản thụ lý
Thụ lý hồ sơ: Phòng Khoáng sản kiểm tra đối chiếu hồ sơ với thực tế hiện trường; dự thảo văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép hoặc thông báo trả lại hồ sơ do không thỏa mãn điều kiện gia hạn giấy phép
Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại Bộ phận kế toán; nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nguồn khoáng sản hợp pháp bảo đảm phù hợp công suất chế biến và thời gian gia hạn
Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn 90 ngày
Tổ chức, cá nhân được phép khai thác đã thực hiện đầy đủ các quy định của giấy phép chế biến đã được cấp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan
Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (bản chính)
Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến (bản chính)
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép 1.000.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151796-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21