Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-152046-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 54 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu đầy đủ thì ghi Phiếu hẹn, vào Sổ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý môi trường
Bước 3: Xem xét hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và thông báo để chức cá nhân đăng ký hành nghề sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ
Bước 4:: Sau khi kết thúc việc xem xét sự hợp lệ của hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập kế hoạch và đăng ký vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 5:: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Khi có Quyết định thành lập hội đồng tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức mời các thành viên hội đồng tư vấn và các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm, khảo sát cơ sở và họp với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thống nhất về các yêu cầu cụ thể đối với chủ vận chuyển để ghi thêm vào Giấy phép. Các thành viên hội đồng ghi các ý kiến nhận xét vào Bản đánh giá hồ sơ và điều kiện hành nghề. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn và tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề được ghi vào biên bản phiên họp đồng.
Bước 6:: Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản sau khi nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm
Bước 7:: Trong trường hợp vận hành thử nghiệm không đạt yêu cầu thì tổ chức, các nhân cần điều chỉnh, cải thiện và hoàn thiện phương án để tiến hành thử nghiệm lại
Bước 8: Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhận nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường .
Quá trình vận hành thử nghiệm không cần tiến hành trong trường hợp chủ xử lý, tiêu hủy có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoặc có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu hủy mà không thay đổi địa điểm cơ sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ xử lý, tiêu hủy phải đăng ký điều chỉnh Giấy phép trong các trường hợp sau:
- Đã có Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;
- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ và lưu giữ tạm thời;
- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký xử lý, tiêu huỷ;
- Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động xử lý, tiêu huỷ (chỉ áp dụng cho trường hợp Giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Cục Bảo vệ môi trường cấp với địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên hoặc trường hợp Giấy phép do cơ quan cấp phép ở địa phương cấp cho việc tự xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại chuyển sang Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại cho nhiều chủ nguồn thải trên cùng địa bàn một tỉnh);
- Có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ mà không thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ.
Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình phù hợp nêu tại điểm 2.9 của Mục này.
Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc của cơ quan cấp phép
Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử lý, tiêu huỷ; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hoá học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm)
Cơ sở xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình sau:
- Quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
- Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;
- Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại;
- Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên;
- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;
- Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố;
- Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
Khu chôn lấp chất thải nguy hại (nếu có) phải tuân thủ các quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan
Phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại chất thải nguy hại đăng ký xử lý, tiêu huỷ; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn
Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:
- Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán chất thải nguy hạivào môi trường, không làm lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với chất thải nguy hại;
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (điều chỉnh, gia hạn giấy phép): 01 bản
Bản giải trình các nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật so với hồ sơ đã đăng ký nộp lần trước: 01 bản
Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có: 01 bản sao
Báo cáo thực hiện các kế hoạch sau trong vòng 1 năm gần nhất: 01 bản
- Kế hoạch kiểm soát và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác.
- Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại gồm các nội dung sau: đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất lượng môi trường xung quanh, các điều kiện vận hành và hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại.
- Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác.
- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: biện pháp , quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như: môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế…); phương án, địa điểm cấp cứu người, tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác.
- Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa và ứng phó sự cố nêu trên tại điểm 10 đến điểm 14 trong vòng một năm gần nhất.
Tất cả các báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan cấp phép định kỳ 6 tháng một lần: 01 bản sao
Tất cả các biên bản thanh tra, kiểm tra, các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất: 01 bản sao.
Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề đóng dấu, xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng k ý hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép điều chỉnh hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-152046-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17