Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-152071-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận phương án tiêu hủy chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu đầy đủ thì ghi Phiếu hẹn, vào Sổ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý môi trường.
Bước 3: Xem xét hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường xem xét tính hợp lệ của hồp sơ và tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở
Bước 4:: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, yêu cầu tổ chức cá nhân điều chỉnh, bổ sung
Bước 5: Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định tiêu huỷ chất thải nguy hại của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản chính
Văn bản giải trình về xuất xứ, thành phần, chủng loại, hiện trạng lưu giữ và bảo quản chất thải nguy hại cần tiêu huỷ: 01bản chính
Phương án tiêu hủy chất thải nguy hại kèm theo hình thức vận chuyển an tòan đến nơi tiêu hủy, công nghệ tiêu huỷ, biện pháp chôn lấp chất thải còn lại sau tiêu huỷ: 01 bản chính
Các loại giấy phép hành nghề (giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý tiêu huỷ chất thải nguy hại của các cơ sở tham gia vào quá trình tiêu hủy) : 01bản sao công chứng/chứng thực
Hợp đồng vận chuyển, tiêu huỷ chất thải nguy hại giữa tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu hủy và bên tiếp nhận trách nhiệm tiêu hủy chất thải nguy hại: 01 bản chính
Kế hoạch quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa sự cố môi trường trong quá trình tiêu hủy: 01 bản chính
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận phương án tiêu hủy chất thải nguy hại - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-152071-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22