Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-174184-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận danh sách trích ngang các hộ gia đình bố trí, ổn định dân cư. Văn bản gửi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (báo cáo) và gửi Sở Tài chính đề nghị cấp kinh phí sự nghiệp di dân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (số 152, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ
Bước 3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội vùng dự án hoặc nội huyện:
+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo Phụ lục 01 của Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT
+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 03 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Quyết định của UBND cấp huyện về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc đến xã nhận xen ghép (theo mẫu số 04 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến (theo mẫu số 09 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, khác huyện:
+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo Phụ lục 01 của Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 03 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Quyết định của UBND cấp huyện nơi đi về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc đến xã nhận xen ghép (theo mẫu số 04 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 06 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Quyết định của UBND cấp huyện nơi đến về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án (theo mẫu số 07 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến (theo mẫu số 09 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh:
+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (theo Phụ lục 01 của Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 03 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi đi về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc đến xã nhận xen ghép (theo mẫu số 04 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi (theo mẫu số 05 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT), (nếu trong một đợt bố trí, ổn định dân cư có các hộ của nhiều xã thì mỗi xã lập một danh sách);
+ Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 06 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi đến về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án (theo mẫu số 07 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
+ Danh sách tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đến (theo mẫu số 08 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi
Tải về
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi - nơi đến
Tải về
Danh sách tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đến
Tải về
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư
Tải về
Quyết định của UBND cấp huyện/tỉnh nơi đến về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án
Tải về
Quyết định của UBND cấp huyện/tỉnh nơi đi về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc đến xã nhận xen ghép
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-174184-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37