Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-266389-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thẩm định sau khi đề án/thiết kế giếng được bổ sung hoàn chỉnh), trong đó:
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định đề án/thiết kế giếng: Trong thời hạn mười ba (13) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/thiết kế giếng.
- Thời gian thẩm định sau khi đề án/thiết kế giếng được bổ sung hoàn chỉnh là sáu (06) ngày làm việc.
- Thời hạn trả giấy phép: Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò nước dưới đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Bước 3: Thẩm định đề án/thiết kế giếng và quyết định cấp phép.
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/thiết kế giếng; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án/thiết kế giếng.
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp phép/ra quyết định cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án/thiết kế giếng, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.
+ Trường hợp phải lập lại đề án/thiết kế giếng, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án/thiết kế giếng chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.
Bước 4: Thông báo kết quả.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
Khi đến nhận kết quả người nhận phải xuất trình phiếu biên nhận hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước nếu chưa có quy hoạch. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (theo Mẫu 01);
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200m3/ngày đêm trở lên (theo Mẫu 22);
Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (theo Mẫu 23);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất 90.000 đồng/1 giấy phép
Phí thẩm định giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1000 đến dưới 3000 m3/ngày đêm. 4.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Phí thẩm định giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm. 900.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Phí thẩm định giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1000 m3/ngày đêm. 2.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo
Phí thẩm định giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đối với đề án, thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm. 300.000 đồng/1 đề án, báo cáo
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-266389-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [20]
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Hà Tĩnh
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Hà Tĩnh
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Hà Tĩnh
Cấp Giấy xác nhận cơ sở khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung - Hà Tĩnh
Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Hà Tĩnh
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Hà Tĩnh
Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước - Hà Tĩnh
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh
Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Tĩnh

0
36