Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-034361-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Người đến nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: - Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận Thông báo của Chi cục thuế cấp huyện để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, sau đó đến nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước.
- Sau khi nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước, người nộp đem chứng từ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đối chiếu.
+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính hoàn thành đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu thu phí, lệ phí theo quy định. Sau đó ký nhận trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đến nhận.
+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho người nộp đến Kho Bạc Nhà nước để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
- Thời gian trả hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà nước thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản phù hợp với qui hoạch nuôi trồng thuỷ sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho những trường hợp sau đây:
- Cá nhân đang sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày bản quy định này có hiệu lực mà diện tích được giao, cho thuê không vượt quá hạn mức được giao, cho thuê quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 5 của Bản quy định này thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản.
- Trường hợp diện tích mặt nước biển được giao trước ngày 01/07/2004 (ngày Luật thuỷ sản 2003 có hiệu lực thi hành) vượt hạn mức được giao thì vẫn được sử dụng như hiện trạng và khi hết thời hạn được giao theo quyết định giao mặt nước biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải chuyển sang thuê nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng trừ đối tượng quy định tại Khoàn 1, điều 4 của bản quy định này và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thực hiện thủ tục thu hồi.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có mặt nước biển được giao kèm theo trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ khu mặt nước biển được giao
Quyết định giao mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Văn bản thoả thuận quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với diện tích mặt nước biển được giao (ở các vùng biển chưa có quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển (mẫu 04/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển 25.000đ/giấy chứng nhận đối với các phường, xã thuộc thành phố và thị xã; 12.000đ/giấy chứng nhận đối với xã, phường, thị trấn khác
Phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính - Khu vực nông thôn + Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng100m2:thu 1,000đ/1m2 + Diên tích từ trên 100m2 đến 300 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 600đ/1m2 + Diên tích từ trên 300m2 đến 500 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 400đ/1m2 + Diên tích từ trên 500m2 đến 1.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 150đ/1m2 + Diên tích từ trên 1.000m2 đến 3.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 30đ/1m2 + Diên tích từ trên 3.000m2 đến 10.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 15đ/1m2 + Diên tích từ trên 10.000m2 trở lên (mỗi m2 tăng thêm) Thu 10đ/1m2 - Khu vực đô thị + Diện tích nhỏ hơn hoặc bằng100m2:thu 1,000đ/1m2 + Diên tích từ trên 100m2 đến 300 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 800đ/1m2 + Diên tích từ trên 300m2 đến 500 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 500đ/1m2 + Diên tích từ trên 500m2 đến 1.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 200đ/1m2 + Diên tích từ trên 1.000m2 đến 3.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 50đ/1m2 + Diên tích từ trên 3.000m2 đến 10.000 m2 (mỗi m2 tăng thêm) Thu 25đ/1m2 + Diên tích từ trên 10.000m2 trở lên (mỗi m2 tăng thêm) Thu 20đ/1m2.
Phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng mặt nước biển + 50.000đ/hồ sơ đối với tại nông thôn; + 70.000đ/hồ sơ đối với đất tại đô thị.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
34