Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1164
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Gíao dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo; giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.
Bước 2: Cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.
Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tờ trình xin thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;
Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung:
Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
Cơ sở vật chất của trung tâm;
Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS1164
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19