Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1165
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Gíao dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện cho trung tâm hoặc giám đốc trung tâm đề nghị sáp nhập, chia tách nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập (sáp nhập) trung tâm ngoại ngữ, tin học mới.
Bước 3: Nếu không đủ điều kiện sáp nhập, chia tách để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học mới thì cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;
+ Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;
+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm của người đại diện hoặc giám đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm sẽ hình thành;
Đề án sáp nhập, chia tách trung tâm gồm các nội dung:
* Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
* Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
* Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
* Cơ sở vật chất của trung tâm;
* Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
* Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22