Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1213
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc. Trong đó:
+ 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia, tách trường, có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
+20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định sáp nhập, chia, tách trường đối với trường công lập hoặc trường tư thục; hoặc có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết (nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thành lập).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện sáp nhập, chia tách trường theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia tách trường đối với trường công lập hoặc trường tư thục; trường hợp không đồng ý sáp nhập, chia tách trường thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lí do và hướng giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Vì quyền lợi học tập của học sinh.
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.
+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
+ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên.
+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.
Đề án sáp nhập, chia, tách.
Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách.
Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS1213
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
77