Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1216
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng. Trong quyết định giải thể phải nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng;
Bước 2: Lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn.
Bước 3: Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều 10 (Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn), thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm học tập cộng cộng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Biên bản thanh tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng của Phòng Gíao dục và Đào tạo (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn);
Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS1216
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38