Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS329
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định và trả kết quả: tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp báo cáo bằng văn bản đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Tiến hành kiểm tra và trả kết quả:
- Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế tính phù hợp về nội dung thay đổi (nếu cần thiết). Kết quả kiểm tra được thể hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra.
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc có văn bản gửi chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung trong trường hợp nội dung thay đổi chưa đáp ứng các yêu cầu.
Bước 4: Thông báo kết quả: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
Báo cáo bằng văn bản và các hồ sơ liên quan đến việc xin thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21