Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS350
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “ Bộ phận nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (theo Khoản 1 Điều 39, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản):
- Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ:
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu kể cả kiểm tra thực địa.
- Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác tận thu.
Bước 4: Hoàn chỉnh Hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép:
- Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép.
- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho gia hạn Giấy phép khai thác tận thu. Trong trường hợp không cho gia hạn Giấy phép khai thác tận thu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu.
Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản.
Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn.
Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.
Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản (Nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ trên)
Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản.
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu).
Báo cáo kết quả khai thác tận thu tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (theo mẫu số 28 - Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu phụ lục 02 của mẫu Giấy phép khai thác tận thu số 21-Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả khai thác tận thu tính đến thời điểm đề nghị gia hạn
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Tải về
Mẫu Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 2.500.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS350
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
72