Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS362
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.
Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển:
+ Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a nêu trên, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.
+ Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Về việc điều chỉnh giấy phép:
a) Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước.
c) Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước.
d) Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
đ) Lượng nước thực tế khai thác của chủ giấy phép nhỏ hơn 70% so với lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.
e) Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với quy định các nội dung trong giấy phép không được điều chỉnh như sau:
- Nguồn nước khai thác, sử dụng; nguồn nước tiếp nhận nước thải.
- Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp.
- Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp.
- Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong giấy phép xả nước thải, trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh hoặc chủ giấy phép đề nghị áp dụng mức quy chuẩn cao hơn.
Trường hợp cần điều chỉnh nội dung quy định Điểm e nêu trên, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.
Về việc gia hạn giấy phép:
a) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
b) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
c) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (được lập theo Mẫu số 6 và 8 quy định tại phụ lục của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT).
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước (được lập theo Mẫu số 28 quy định tại phụ lục của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT).
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Bản sao giấy phép đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép
Tải về
Đề án khai thác sử dụng nước biển
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn/ điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Tải về
Phí, lệ phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 50.000 đồng/giấy phép.
Phí thẩm định Được đính kèm trong file hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS362
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17