Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS575
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm Lâm)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định dự án đầu tư vùng đệm)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: + Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn hoàn thành thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phải thông báo lý thuộc cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển;
+ Thời gian hoàn thành việc phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển nộp hồ sơ thẩm định báo cáo xác định vùng đệm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Bước 2: Cơ quan chuyên môn (Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm nộp hồ sơ báo cáo xác định vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý;
- Sở Nông nghiệp – PTNT thành lập Hội đồng thẩm định;
- Họp hội đồng thẩm định;
- Sở Nông nghiệp tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh phê duyệt;
Bước 3: Nhận kết quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển (bản chính);
Báo cáo xác định vùng đệm quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 (bản chính);
Bản đồ vùng đệm có thể hiện các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển theo hệ quy chiếu VN2000.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS575
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22