Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS840
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào quy mô gói thầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);
Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;
Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;
Bước 4: Mở thầu qua mạng;
Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã đăng ký và còn hiệu lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đối với Bên mời thầu:
+ Thông báo mời thầu
+ HSMT, HSYC
+ Biên bản mở thầu
+ Kết quả LCNT
Đối với Nhà thầu
HSDT, HSĐX
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Đối với Bên mời thầu: Đăng tải Thông báo mời thầu 300.000 Việt Nam đồng, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 Việt Nam đồng - Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 Việt Nam đồng, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 Việt Nam đồng.

0
43