Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-090118-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ các thông tin để người đến giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần.
- Người đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn; nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu phí (trường hợp giao dịch có thu phí).
Trong trường hợp đi nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ dự án quy định tại điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường: bao gồm các dự án có quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ hơn quy mô của các dự án thuộc Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP; và các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình
01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu
05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bằng số lượng huyện tăng thêm
01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất, kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, số lượng tài liệu tăng thêm bằng số huyện tăng thêm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 26)
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 24)
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 25)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký Cam kết bảo vệ môi trườn (150.000 đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-090118-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28