Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS29
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận bản đăng ký trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP có trách nhiệm gửi bản đăng ký đến Sở Nội vụ (phòng Tôn giáo) qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.
- Thời gian tiếp nhận: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).
Bước 2: Tổ chức tôn giáo thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP có trách nhiệm gửi bản đăng ký đến Sở Nội vụ (phòng Tôn giáo) qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.
- Thời gian tiếp nhận: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).
Bước 3: - Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định bản đăng ký, trình UBND tỉnh.
- UBND tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ xem xét nếu không có ý gì kiến khác (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ) thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã đăng ký.
Bước 4: - Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định bản đăng ký, trình UBND tỉnh.
- UBND tỉnh căn cứ Tờ trình của Sở Nội vụ xem xét nếu không có ý gì kiến khác (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ) thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã đăng ký.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;
- Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc;
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Thành phần văn bản (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
Tải về

0
13