Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023178-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện, thành phố Tân An, Chi Cục thuế huyện, thành phố Tân An.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian khảo sát giá và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (do khách hàng thực hiện).
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; điện thoại: 072 3524111).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý.
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Xử lý hồ sơ: do đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
. Luân chuyển UBND huyện đề xuất giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức coi như được giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Thẩm tra thực địa khu đất và trình UBND tỉnh ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước).
. UBND tỉnh ký quyết định giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức coi như được giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Ký hợp đồng thuê đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước)
. Luân chuyển Chi cục thuế huyện, thành phố Tân An để xác định nghĩa vụ tài chính.
. Chỉnh lý giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận (nếu có) sau khi tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; điện thoại: 072 3524111).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý.
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Xử lý hồ sơ: do đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
. Luân chuyển UBND huyện đề xuất giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức coi như được giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Thẩm tra thực địa khu đất và trình UBND tỉnh ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước).
. UBND tỉnh ký quyết định giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức coi như được giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Ký hợp đồng thuê đất (trường hợp sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước)
. Luân chuyển Chi cục thuế huyện, thành phố Tân An để xác định nghĩa vụ tài chính.
. Chỉnh lý giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận (nếu có) sau khi tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (02 bản theo mẫu quy định).
Đơn xin thuê đất (02 bản theo mẫu quy định).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản công chứng).
Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (02 bản công chứng).
Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc chấp thuận đầu tư hoặc thỏa thuận địa điểm đầu tư (02 phô tô có xác nhận của đơn vị nộp hồ sơ).
Dự án đầu tư (01 bản chính).
Giấy biên nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (02 bản công chứng).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính).
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm thông báo nộp thuế và hóa đơn nộp tiền (03 bản công chứng).
Trích đo bản đồ địa chính (03 bản chính, 02 bản phô tô).
Bản tự kê khai về tình trạng sử dụng đất đã được Nhà nước giao hoặc thuê trường hợp diện tích dưới 01 ha (02 bản chính).
Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức kinh tế do Nhà nước quyết định thành lập (03 bản chính hoặc công chứng).
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết trường hợp xây dựng khu/ cụm công nghiệp, khu dân cư (03 bản chính hoặc công chứng).
Tờ khai tiền sử dụng đất (02 bản theo mẫu quy định).
Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản theo mẫu quy định).
Tờ khai tiền thuê đất (02 bản theo mẫu quy định).
Giấy phép khai thác trường hợp thuê đất để hoạt động khoáng sản (03 bản công chứng).
Quyết định phê duyệt / thẩm định dự án khai thác đất (03 bản công chứng).
Bản đồ khai thác trường hợp thuê đất để hoạt động khoáng sản (03 bản công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK)
Tải về
Đơn xin thuê đất (Mẫu số 04/ĐĐ)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ)
Tải về
Tờ khai tiền thuê đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 1.175.000 đồng/1 hồ sơ (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất)

0
17