Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-281653-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (65B Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để đơn vị đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Hồ sơ được chuyển đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, lập đoàn kiểm tra và xác nhận:
Thẩm tra nội dung hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ thiếu chính xác, chưa đúng hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận được hồ sơ có văn bản thông báo cho chủ cơ sở biết để hoàn chỉnh.
* Trường hợp hồ sơ đã chính xác, đầy đủ, hợp lệ thì ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường và việc thực hiện nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại cơ sở; lập biên bản kết quả kiểm tra, biên bản phải được đại diện của cơ quan kiểm tra, của chủ dự án và của các cơ quan phối hợp kiểm tra ký, ghi rõ họ tên theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.
Căn cứ vào biên bản kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở quyết định việc cấp giấy xác nhận hoàn thành theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 kèm theo Thông tưsố 01/2012/TT-BTNMT.
Bước 4: Đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An.
Người nhận kết quả nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
Trường hợp đủ điều kiện để xác nhận: Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ và giao giấy xác nhận thực hiện các nội dung của đề án.
Trường hợp đề án chưa đủ điều kiện để xác nhận, Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ và giao văn bản thông báo về việc đề án chưa đủ điều kiện để xác nhận, văn bản thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu cho chủ cơ sở biết để tiếp tục thực hiện.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần:
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Cơ sở) có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, gồm:
a) Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;
b) Cơ sở đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
c) Cơ sở đã có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
d) Cơ sở đã có một trong các văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
đ) Cơ sở đã có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
e) Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sởtheo mẫu quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT. Đối với cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT. Đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT
Đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại, việc kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư này có hồ chứa nước
Tải về
báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư này về khai thác khoáng sản
Tải về
đề nghị xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-281653-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19