Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS120
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An hoặc hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (65B Châu Văn Giác, phường 2 thành phố Tân An, Long An):
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hoặc làm lại.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Bước 3: Hồ sơ được chuyển đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và thụ lý hồ sơ. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau
a) Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP và không thuộc Phụ lục 5.1 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
b) Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP và không thuộc Phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
2. Thời điểm đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Chủ đầu tư phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
c) Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2014 như sau:
- Thay đổi địa điểm;
- Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án không thuộc danh mục của Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT gồm:
1. Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
2. Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS120
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26