Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-027667-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tài nguyên & môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng: dự án có một trong những thay đổi cơ bản về công nghệ hoặc quy mô, công suất hoặc địa điểm thực hiện (trường hợp việc thay đổi địa điểm của dự án xảy ra đồng thời với việc thay đổi cơ quan thẩm quyền xác nhận, chủ dự án phải lập lại hồ sơ đăng ký xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường)
Bước 2: Chủ dự án nộp tại phòng Tài nguyên & Môi trường: 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu), 05 (năm) bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản (theo mẫu); Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm và (01) một bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự
Bước 3: Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Cấp huyện xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Một bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
Một bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án
Một bản sao chứng thực theo quy định của pháp luật giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường trước đó
Một (01) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (theo mẫu)
Một (01) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
Một (01) bản sao được chứng thực theo quy định của pháp luật Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
Một (01) bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng đâu ở trang phụ bìa
Số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 28: Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tải về
Phụ lục 29: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng kết cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cam kết Bảo vệ môi trường bổ sung - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-027667-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23