Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073394-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
- Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không tính thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc thời gian thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã được xác nhận và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :
- Tổ chức thế chấp hoặc bên nhận thế chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận “1 cửa” tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ :
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ đăng ký thế chấp và thực hiện các công việc sau:
- Ghi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận; vào sổ địa chính, sổ đăng ký biến động đất đai theo quy định;
- Chứng nhận việc đăng ký vào đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.
Được sửa đổi như sau:
1. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.
Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.
Trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký thì trong thời hạn quy định tại Điều 6 của Thông tư 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chứng nhận đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu đăng ký và thực hiện các công việc sau đây: Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;
2.Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận trên GCN thì trong thời hạn quy định văn phòng ĐKQSD đất thực hiện các công việc sau:
- Chứng nhận việc đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu đăng ký và trả kết quả cho tổ chức.
- Thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Sau khi chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai và trả GCN cho người yêu cầu đăng ký.
Trường hợp quyền sử dụng đất đã được thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận thì người yêu cầu đăng ký không phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp khi thực hiện chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức :
- Trả kết quả cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC), ( 01 bản chính)
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất đất hoặc hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có chứng thực của công chứng Nhà nước theo quy định của pháp luật (01 bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính)
Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thế chấp 80.000 đồng/ hồ sơ
Phí thẩm định hồ sơ Thành phố Lào Cai: 400.000 đồng/ hồ sơ; các huyện 200.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-073394-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19