Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-074786-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 32 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức, các nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), thu lệ phí và viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
Trả kết quả cho tổ chức: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiến hnàh thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Đơn đăng ký (theo mẫu)
Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định
Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc)
Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, b ảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại gồm các nội dung sau
- Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thu ật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải nguy hại có kh ả năng quản lý), chứng minh được khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thôn g tư này;
- Các phụ lục kèm theo nh ư ảnh chụp, bản thiết kế, bản sao Giấy đăng ký lưu hành của các phương tiện vận chuyển, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật.
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật k iểm so át ô nhiễm và bảo vệ mô i trường đã đầu tư tại cơ sở (đặc biệt là khu vực trung chuyển, lưu giữ tạm thời CTNH, khu vực vệ sinh phương tiện, bãi xe…), gồm các nội dung sau
- Mô tả chi tiết đặc tín h kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi tr ường (chức năng, công suất, quy mô , kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…) như: hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải; hệ thống thông gió, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất;
- Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế.
Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo b ản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan
Quy trình vận hành an to àn các ph ương tiện, th iết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành khôn g an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác
Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường gồm các nội dun g: kế hoạch , quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật k iểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết b ị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác.
Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán tron g cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an to àn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác
Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển) gồm các nội dun g: biện pháp, qu y trình phòng ngừa, ứng phó kh ẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thôn g…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo v à yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện tho ại, tr ình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòn g cháy chữa cháy, y tế); phương án, địa điểm cấp cứu người; tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác
Kế hoạch đào tạo định k ỳ hàng năm cho cán bộ, nhân v iên và lái xe (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an to àn các ph ương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố
Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động
Hợp đồng ngu yên tắc về việc vận chuyển chất thải nguy hại với chủ xử lý, tiêu hu ỷ có Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại do cơ quan chính phủ có thẩm quyền cấp theo quy định tại Mục 3 Phần I của Thông tư này
Bản sao Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)
Báo cáo việc thực hiện các kế ho ạch nêu tại điểm 8 đến điểm 11 ở trên trong vòng một năm gần nhất ( tr ường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)
Bản sao tất cả các báo cáo Quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan chính phủ định kỳ 06 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 (B) của Thông tư này trong vòng một năm gần nhất (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)
Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)
Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký h ành nghề vận chuyển chất thải nguy hại để yêu cầu cơ quan chính phủ không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Phụ lục 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-074786-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17