Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-075132-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với công trình thăm dò có quy mô dưới 3000 m3/ngày đêm; 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3000 m3/ngày đêm trở lên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin cấp phép thăm dò nước dưới đất cho phòng Quản lý Tài nguyên Nước thẩm định.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp ý kiến thẩm định của phòng chuyên môn, phối hợp phòng Quản lý Tài nguyên nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để xác minh thực địa, thống nhất lập biên bản đề xuất giải quyết các thủ tục tiếp theo.
- Nếu đủ điều kiện hoàn tất thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thăm dò nước dưới đất.
- Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
Trả kết quả: - Sau khi nhận được Giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các ngành liên quan.
- Trả kết quả (Giấy phép thăm dò nước dưới đất) cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.
Đơn đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất (theo mẫu)
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước nhỏ hơn 200m3/ ngày đêm; hoặc thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước từ 200 m3/ ngày đêm trở lên
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất tại nơi thăm dò hoặc văn bản củ Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của công chứng nhà nước( đối với các tổ chức trong nước) hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của công chứng nhà nước( đối với tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thăm dò nước dưới đất Mẫu số 01/NDĐ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép thăm dò nước dưới đất 100.000đ/ giấy phép
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất - 200.000 Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm; - 550.000 Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm; - 1.300.000 Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm; - 2.500.000 Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-075132-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22