Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-078093-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, sở quản lý nhà nước du lịch thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì lập tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đơn vị đón khách. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì sở quản lý nhà nước du lịch trả lời doanh nghiệp (bằng văn bản, nêu rõ lý do) đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ khi nhận được tờ trình của sở), Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và đồng ý (bằng văn bản) cho đơn vị đón khách bộ hành. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý phải trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp, đồng thời thông báo cho sở quản lý nhà nước du lịch biết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có đủ các điều kiện kinh doanh khách bộ hành gửi công văn kèm theo hồ sơ đến Sở văn hóa thể thao và du lịch
Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ (trong thời hạn 05 ngày làm việc), Sở văn hóa thể thao và du lịch có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì lập tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đơn vị đón khách. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì sở quản lý nhà nước du lịch trả lời doanh nghiệp (bằng văn bản, nêu rõ lý do) đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc (từ khi nhận được tờ trình của sở), Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và đồng ý (bằng văn bản) cho đơn vị đón khách bộ hành. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý phải trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp, đồng thời thông báo cho sở quản lý nhà nước du lịch biết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh khách bộ hành Lào Cai – Hà Khẩu
- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Có trụ sở chính đóng tại Lào Cai;
- Có hợp đồng lao động dài hạn với 03 hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung trở lên (có thẻ Hướng dẫn viên quốc tế do cơ quan có thẩm quyền cấp).
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Hợp đồng lao động dài hạn với 03 hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung trở lên
Có 03 thẻ Hướng dẫn viên quốc tế do cơ quan có thẩm quyền cấp trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho phép quy định về đưa đón khách bộ hành Lào Cai – Hà Khẩu trong ngày - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-078093-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20