Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-101205-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) và hồ sơ dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nộp tại Bộ phận "một cửa")
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xin ý kiến các ngành và các huyện, thành phố có liên quan
Bước 3: Tổng hợp ý kiến của các ngành và hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án
Bước 4: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo hướng dẫn và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư
Bước 6: Trả kết quả tại Bộ phận "một cửa": Giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ áp dụng đối với các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) trong nước
Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Giải trình lý do điều chỉnh
Những thay đổi so với dự án đang triển khai
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp / hoặc chi nhánh đính kèm)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai "Tổng mức đầu tư (TMĐT)chỉ tính phần chi phí xây dựng" 1. Nhóm A: a) Có mức đầu tư trên 200 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng: 0,04%*TMĐT (không quá 120 triệu đồng/dự án). b) Có mức đầu tư trên 600 tỷ đồng: 0,02%*TMĐT (không quá 200 triệu đồng/dự án). 2. Nhóm B: Có mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 600 tỷ đồng: 0,04%*TMĐT (không quá 120 triệu đồng/dự án). 3. Nhóm C: Có mức đầu tư từ dưới 30 tỷ đồng: 0,1%*TMĐT (không quá 12 triệu đồng/dự án).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn thực hiện đầu tư mà không thay đổi tư cách pháp nhân nhà đầu tư) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-101205-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37