Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-106129-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Đối với cấp mới Giấy chứng nhận: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận: 03 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp lại.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận Tờ khai đăng ký kèm theo Quyết định phê duyệt Kinh phí chuẩn bị đầu tư (đối với dự án trong giai đoạn Chuẩn bị đầu tư); Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT (đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án) của các đơn vị
Bước 2: Phòng Quản lý Đầu tư tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu đã kê khai
Bước 3: Nhập thông tin từ tờ khai vào chương trình: Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với Ngân sách
Bước 4: Cấp “Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách”
Đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC.
- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC.
- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Hồ sơ kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư), gồm:
- Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC.
- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư).
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư)
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng để điều chỉnh, thay đổi chỉ tiêu đã đăng ký lần gần nhất)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-106129-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30