Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142658-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở văn hóa thể thao và du lịch kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Biển hiệuQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại
Hồ sơ và Thủ tục đề nghị thẩm định lại, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu
Bước 2: Có nghĩa là phải theo trình tự thực hiện như sau
Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại để thẩm định lại, xếp hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch
Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại tổ chức thẩm định
Thành phần đoàn thẩm định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Sở để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Giám đốc sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền
Bước 5: Sau khi thẩm định, Tổ thẩm định báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả thẩm định đề nghị công nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch, nội dung gồm
- Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng quy định tại Phụ lục 3 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
- Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 4 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
- Biên bản làm việc của Tổ thẩm định quy định tại Phụ lục 5.
Bước 6: Trên cơ sở báo cáo của đoàn thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt, ra quyết định công nhận loại hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền.
- Biển hạng được cấp theo mẫu tại Phụ lục 6 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
- Trường hợp cơ sở lưu trú không đủ điều kiện tối thiểu để kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, Sở văn hóa thể thao và du lịch phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 7: Sau ba năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để công nhận lại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch
Bước 8: Chỉ những cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao mới được sử dụng hình ngôi sao để trang trí, quảng cáo theo đúng hạng đã được xếp
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống chấy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ( đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
+ Bản sao có giá tri pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của các bộ phận lễ tân, buồng, bar, bàn, bếp, bảo vệ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản làm việc của tổ thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 5
Tải về
Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 4
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 2
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1
Tải về
Mẫu Biển hạng cơ sở lưu trú du lịch.theo mẫu quy định tại Phụ lục 6
Tờ trình về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao 500.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu 300.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao 2.000.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao, 5 sao là 2.500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm đinh lại/Xếp hạng lại đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142658-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20