Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-142842-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở văn hóa thể thao và du lịch và 02 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Tổng cục Du lịch kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch hoặc Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệuQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Thủ tục nâng hạng: Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng, trong quá trình hoạt động kinh doanh có sự thay đổi về chất lượng cụ thể
- Các cơ sở lưu trú du lịch sau khi nâng cấp chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ đủ điều kiện nâng hạng, gửi hồ sơ đăng ký hạng mới đến Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch sở tại – nơi đã công nhận loại hạng cho cơ sở lưu trú.
- Hồ sơ và thủ tục thẩm định, xếp hạng như thẩm định, xếp hạng lần đầu.
Bước 2: Trình tự thực hiện như sau
2.1. Các cơ sở lưu trú du lịch sau khi nâng cấp chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ đủ điều kiện nâng hạng, gửi hồ sơ đăng ký hạng mới đến Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.
2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký hạng mới của cơ sở lưu trú du lịch.
2.3. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại tổ chức đoàn thẩm định.
- Thành phần đoàn thẩm định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm ba cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Sở để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền..
2.4. Sau khi thẩm định, Tổ thẩm định báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết quả thẩm định đề nghị công nhận loại hạng lại cho cơ sở lưu trú du lịch, nội dung báo cáo gồm:
- Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng quy định tại Phụ lục 3;
- Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 4;
- Biên bản làm việc của Tổ thẩm định quy định tại Phụ lục 5;
2.5. Trên cơ sở báo cáo của đoàn thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt, ra quyết định công nhận lại loại hạng mới phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch theo thẩm quyền.
- Biển hạng được cấp theo mẫu tại Phụ lục 6.
- Trường hợp cơ sở lưu trú không đủ điều kiện tối thiểu để kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, Sở VHTTDL phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2.6. Sau ba năm được xếp hạng, cơ sở lưu trú du lịch được thẩm định để công nhận lại hạng phù hợp với thực trạng cơ sở vật chất và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch
2.7. Đối với hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú từ 3 sao đến 5 sao và hạng cao cấp, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại gửi về Tổng cục Du lịch một bộ
- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập Tổ thẩm định gồm năm cán bộ, công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch của Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét hồ sơ, thẩm định dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và tư vấn giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định công nhận hạng theo thẩm quyền.
Thủ tục hạ hạng: Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng, trong quá trình hoạt động kinh doanh có sự thay đổi về chất lượng: Cụ thể
Các cơ sở lưu trú du lịch xuống cấp không duy trì được điều kiện, tiêu chuẩn của loại hạng đã được công nhận thì cơ quan có thẩm quyền (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục Du lịch) sẽ tổ chức thẩm định lại và hạ hạng cơ sở lưu trú du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở lưu trú đó
Trưòng hợp nâng hạng:
1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
2. Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.
3.Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống chấy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ( đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
+ Ngoài các giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch (các giấy tờ như trường hợp Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn kinh doanh du lịch – đã nói ở mục 1 phần này), thêm:
+ Bản sao có giá tri pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của các bộ phận lễ tân, buồng, bar, bàn, bếp, bảo vệ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
. Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 4
Tải về
Biên bản làm việc của tổ thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 5
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 2
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1
Tải về
Mẫu Biển hạng cơ sở lưu trú du lịch.theo mẫu quy định tại Phụ lục 6
Tờ trình về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao 500.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu 300.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao 2.000.000 đồng/lần/cơ sở
Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 4 sao, 5 sao 2.500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nâng hạng/hạ hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn 1 -2 sao - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-142842-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20