Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-153904-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công, Sở Lao động - thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi tiếp nhận hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và xã hội: không quá 30 ngày ( trừ trường hợp đặc biệt khác thời gian giải quyết được quy định cụ thể sau)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người bị địch bắt tù, đày làm bản khai kèm một trong các giấy tờ sau
Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. Nộp các giấy tờ trên đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét xác nhận vào bản khai của từng người, làm văn bản đề nghị kèm danh sách người đủ điều kiện kèm các giấy tờ trên về Phòng Lao động – thương binh và xã hội
Bước 3: Phòng Lao động – thương binh và xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị gửi về Sở lao động – thương binh và xã hội tổng hợp
Bước 4: Sở Lao động – thương binh và xã hội căn cứ hồ sơ, văn bản đề nghị do Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đến, thẩm định hồ sơ. Lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định trợ cấp
Bước 5: Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tờ trình của Sở Lao động – thương binh và xã hội xem xét và ra quyết định trợ cấp
Bản khai cá nhân (Mẫu số 8 –TĐ1)
Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù
Văn bản, kèm danh sách đề nghị giải quyết chế độ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Tờ trình của Sở Lao động - thương binh và xã hội
Quyết định trợ cấp một lần của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 8 –TĐ1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24