Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS245
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đánh giá hợp quy
Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau:
- Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
+ Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định;
+ Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
- Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy:
- Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố cho bộ phận tiếp nhận (Phòng Hành chính tổng hợp). Hồ sơ được chuyển lên phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm
Bước 3: Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm kiểm tra hồ sơ phù hợp với các qui định về Vệ sinh an toan thực phẩm. Nếu đạt trình Chi cục trưởng cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy
- Nếu chưa đạt yêu cầu thông báo văn bản cho cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh theo đúng qui định
- Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy tiếp nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ sơ công bố.
Bước 4: Chuyển hồ sơ và Giấy xác nhận công bố hợp quy cho phòng Hành chính tổng hợp trả kết quả và thu phí
Trường hợp 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ 3), hồ sơ gồm:
a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu 02
b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại Mẫu 03a hoặc Mẫu 03c(có dấu giáp lai của bên thứ ba)
c) Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba(bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
d) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
Trường hợp 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:
a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu 02
b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại Mẫu 03a hoặc Mẫu 03c
c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu 04 (bản xác nhận của bên thứ nhất)
đ) Kế hoạch giám sát định kỳ(bản xác nhận của bên thứ nhất)
e) Báo cáo đánh giá hợp quy((bản xác nhận của bên thứ nhất)
g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết sản phẩm
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 50.000 đồng/1 lần cấp/1 sản phẩm
Lệ phí Thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố 200.000 đồng/lần/sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS245
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32