Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS379
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Sở Nội vụ thẩm định 7 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 8 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lãnh đạo Hội có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giải thể Hội theo quy định tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định về việc đồng ý (hoặc không đồng ý) giải thể hội
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức đến nhận kết quả về việc Giải thể Hội tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Hội phải tiến hành Đại hội thông qua việc giải thể Hội.
2. Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
3. Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, như sau:
a) Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ; tài sản, tài chính do Nhà nước hỗ trợ mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
b) Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của hội, mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi hội giải thể thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do hội quyết định theo quy định của điều lệ hội.
Đơn đề nghị giải thể hội (bản chính);
Nghị quyết giải thể hội (bản chính);
Bản kê tài sản, tài chính (bản chính);
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS379
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]

0
23