Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS389
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Sở Nội vụ thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 15 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi hồ sơ đến bộ phận một cửa Sở Nội vụ và nhận phiếu hẹn trả kết quả;
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Tổ chức đến nhận kết quả theo phiếu hẹn tại bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ.
Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;
Dự thảo điều lệ quỹ;
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ;
Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);
Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;
Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
21