Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS390
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
- Sở Nội vụ thẩm định 7 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 8 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể và gửi hồ sơ xin giải thể theo quy định đến bộ phận một cửa Sở Nội vụ.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định về việc về việc giải thể Quỹ.
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý giải thể Quỹ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Trường hợp quỹ tự giải thể: Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;
b) Trường hợp quỹ bị giải thể: Quỹ vi phạm một trong các quy định tại Khoản 4 Điều 38 NĐ 30/2012/NĐ-CP thì trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận quỹ sai phạm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo về việc giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý tài sản, tài chính của quỹ liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử của tỉnh.
Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo mà không có đơn, thư khiếu nại; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;
c) Trường hợp quỹ bị giải thể mà không đồng ý với quyết định giải thể, thì quỹ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, quỹ không được hoạt động.
Đơn đề nghị giải thể;
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;
Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán;
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;
Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương;
Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20