Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS54
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận công văn xin chủ trương
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa".
- Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Bước 1: Chủ đầu tư xin ý kiến chủ trương của UBND tỉnh
- Chủ đầu tư gửi công văn đến Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sau khi nhận được công văn, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các ban ngành đi kiểm tra thực địa;
- Sau khi đi kiểm tra thực địa nếu các ban ngành thống nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ làm văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh;
- Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, nếu cho phép chủ đầu tư sẽ lập đề án thăm dò; Nếu UBND tỉnh không đồng ý thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản trả lời.
Bước 2:
- Chuyển hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản thẩm định.
- Sau khi thẩm định phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản sẽ chuyển hồ sơ và ý kiến thẩm định về Văan phòng Đăng ký quyền sử dụgn đất.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò khoáng sản
Trả kết quả cho tổ chức: - Sau khi nhận được Giấyphép của UBND tỉnh gửi các ngành liên quan.
- Trả kết quả (Giấy phép thăm dò khoáng sản) cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí
Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; Khu vực xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ vuông góc VN2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 10.000
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản Mẫu số 02
Tải về
Mẫu bản đồ khu vực xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mẫu số 16
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép; - Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép; - Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20