Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-065129-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quá 8 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn bốn (04) ngày Trung tâm thông tin - đăng ký quyền sử dụng đất: Lập hợp đồng cung cấp thông tin đất đai; có trách nhiệm thực hiện trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính chuyển cho phòng Đăng ký Đất đai thẩm định; (trường hợp phải trích đo địa chính thì được cộng thêm 07 ngày làm việc).
- Trong thời hạn hai (02) ngày phòng Đăng ký Đất đai thẩm định hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 50 Luật Đất đai, lập tờ trình trình Lãnh đạo Sở hoặc tham mưu cho lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định (nếu thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trư¬ờng hợp không được uỷ quyền.
Văn thư sở chuyển hồ sơ đến VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và nhận hồ sơ từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian 02 ngày (đi - đến).
Sau khi có kết quả, hồ sơ được luân chuyển theo đường văn thư, văn thư sở nhận từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 5: Chỉnh lý biến động: Sau khi trả kết qủa theo phiếu hẹn; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc văn phòng chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan cho Trung tâm thông tin- đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm thông tin- đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập trích sao nội dung chỉnh lý, thông báo chỉnh lý hồ sơ địa chính gởi cho Trung tâm thông tin -ĐKQSD đất cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên & Môi trường (nơi không có Trung tâm thông tin -ĐKQSD đất) và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và chuyển quyền sử dụng đất của mình cho DNTN sử dụng thì DNTN được tiếp sử dụng; nếu DNTN có yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý biến động về tên người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của hộ, gia đình cá nhân.
Trường hợp HTX giải thể để thành lập DNTN, Công ty TNHH, Công ty CP thì phải thực hiện thủ tục nhà nước thu hồi đất đối với đất do Nhà nước đã giao cho HTX không thu tiền sử dụng đất và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với pháp nhân mới thành lập theo qui định của pháp luật về đất đai; Đối với các loại đất khác thì xử lý theo qui định tại điều 109 của Nghị định số 181/NĐ-CP.
Trường hợp DNTN giải thể để thành lập Công ty TNHH, Công ty CP thì thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chỉnh lý biến động về tên người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có thay đổi về thửa đất.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK)
Đin xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)
Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai
Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Văn bản do chia tách, sát nhập tổ chức hình thành pháp nhân mới
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy theo mẫu 04a/ĐK
Tải về
Đơn xin đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (mẫu số 14/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 100.000 đồng cho 01 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20