Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281751-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất có thời hạn mà khi hết thời hạn không được gia hạn, thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, bị phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất, người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thì UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ trình UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất.
Bước 2: - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo phân công của UBND cấp huyện) trong thời hạn 12 ngày làm việc thực hiện kiểm kê, xác định phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 8 ngày làm việc thực hiện: Thẩm tra xem xét hồ sơ và xác minh thực địa; kiểm tra bản đồ, trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu xét thấy cần thiết); Dự thảo quyết định thu hồi đất, trình UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất.
Bước 3: - UBND cấp huyện trong thời hạn 3 ngày làm việc ký quyết định thu hồi đất và gửi đến UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và hộ gia đình, cá nhân; Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 3 ngày làm việc tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND cấp xã quản lý.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời hạn 4 ngày làm việc thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đối với trường hợp giấy chứng nhận có nhiều thửa đất mà không bị thu hồi hết.
Tờ trình của UBND cấp xã; Trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thì kèm theo Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND cấp xã nơi thường trú của cá nhân sử dụng đất đã chết; Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì kèm theo văn bản trả lại đất của người sử dụng đất; Trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn thì kèm theo Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, Văn bản thông báo của UBND cấp huyện cho người sử dụng đất biết không được gia hạn sử dụng đất; Các trường hợp thu hồi đất khác thì kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật;
Giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
Hồ sơ xác định kiểm đếm giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có);
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-281751-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27