Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281752-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cách thức thực hiện: Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp huyện giao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người khi nhận được thông tin, phản ánh;
Bước 2: Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu hồi đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo phân công của UBND cấp huyện) thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
- Thẩm tra xem xét hồ sơ và xác minh thực địa; kiểm tra bản đồ, trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu xét thấy cần thiết);
- Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo quyết định thu hồi đất, trình UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
Bước 3: UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất và gửi đến UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và hộ gia đình, cá nhân;
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND cấp huyện phê duyệt; cụ thể:
- Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi;
- Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có).
Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi đất trên thực địa và bàn giao cho UBND cấp xã quản lý.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đối với trường hợp giấy chứng nhận có nhiều thửa đất mà không bị thu hồi hết.
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;
Giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi;
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
Biên bản xác minh thực địa (nếu có) và tờ trình do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-281752-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19