Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281755-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Không quá 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận mới
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì lập Phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định (ghi rõ loại hồ sơ đã có, loại hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa).
- Trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 3 ngày làm việc, UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, trong thời hạn 7 ngày làm việc, chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan chức năng thuộc huyện thẩm tra xem xét hồ sơ kiểm tra tính phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; lập họa đồ chuyển mục đích sử dụng đất; dự thảo quyết định, trình UBND cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp không đủ điều kiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo nêu rõ lý do không được chuyển mục đích và trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất
- UBND cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển thông tin địa chính kèm theo đơn xin ghi nợ của hộ gia đình, cá nhân trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (nếu có) cho cơ quan Thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 3: Cơ quan Thuế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, xác định nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, lập thông báo gửi cho hộ gia đình, cá nhân theo địa chỉ, số điện thoại trong hồ sơ để thực hiện.
Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất thì cơ quan thuế phải lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.
Bước 4: Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất), hộ gia đình, cá nhân nộp hóa đơn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo thông báo của cơ quan Thuế, văn bản về miễn, giảm tiền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kiểm tra. Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất nộp thông báo của cơ quan Thuế và văn bản về miễn, giảm tiền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời gian 2 ngày làm việc, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận. Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất thì nội dung nợ tiền sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì chuyển file hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai.
- Văn phòng đăng ký đất đai, thời gian 2 ngày làm việc, in giấy chứng nhận và trình Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian 2 ngày làm việc, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận, nộp lệ phí (nếu có).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì gửi kết quả cho UBND cấp xã để trả kết quả. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Trường hợp nhận thay, thì người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Riêng đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Trường hợp Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất nộp bổ sung sau khi có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế thì trình tự thực hiện như bước 5 nêu trên, trong đó có ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu;
Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (nếu có).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản gốc).
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc các văn bản chấp thuận đầu tư có giá trị tương đương kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư; Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh có về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở nộp văn bản cam kết xác định diện tích đất ở xin chuyển mục đích trong hạn mức đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có), để xác định nghĩa vụ tài chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các địa bàn còn lại 10.000 đồng/lần
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phường, thị trấn 25.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-281755-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19