Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281759-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện.
- Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì người sử dụng đất liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để đo đạc tách thửa trước khi nộp hồ sơ thuê đất theo quy định.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì lập Phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định (ghi rõ loại hồ sơ đã có, loại hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 3 ngày làm việc UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 2: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời hạn 03 ngày làm việc thực hiện kiểm tra bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất, chuyển thông tin địa chính tới cơ quan thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường, thời hạn 2 ngày làm việc, thẩm định, dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.
Bước 3: Cơ quan thuế, trong thời hạn 5 ngày làm việc, xác định nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, lập thông báo gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, hộ gia đình, cá nhân theo địa chỉ, số điện thoại trong hồ sơ để thực hiện.
Bước 4: - Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình, cá nhân nộp hóa đơn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kiểm tra, chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường (trường hợp thuê đất). - Trong thời hạn 2 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; ký phụ lục hợp đồng, hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời hạn 2 ngày làm việc, chỉnh lý vào giấy chứng nhận trong trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê trong giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 1 ngày làm việc, thẩm định trình UBND cấp huyện;
- UBND cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 5: Người sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận, nộp lệ phí (nếu có).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì gửi kết quả cho UBND cấp xã để trả kết quả. Người sử dụng đất nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Trường hợp nhận thay, thì người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Hợp đồng chuyển quyền, góp vốn bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê.
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của bên nhận.
Đơn xin thuê đất theo mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân Thuộc phường, thị trấn: 500.000 đồng/giấy, thuộc các địa bàn còn lại: 25.000 đồng/giấy (trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản gắn liền với đất); 100.000 đồng/giấy, thuộc các địa bàn còn lại: 50.000 đồng/giấy (trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đối với các hộ gia đình, cá nhân Thuộc phường, thị trấn: 25.000 đồng/lần; thuộc các địa bàn còn lại: 10.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31