Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-281762-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan thuế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không kể thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất); Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì lập Phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định (ghi rõ loại hồ sơ đã có, loại hồ sơ cần bổ sung hoặc chỉnh sửa).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 3 ngày làm việc UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan chức năng thuộc huyện thẩm tra xem xét hồ sơ và xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết, lập họa đồ giao đất thuê đất, dự thảo quyết định, trình UBND cấp huyện ký quyết định giao đất, cho thuê đất;
- UBND cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký quyết định giao đất, cho thuê đất.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định giá giao quyền sử dụng đất, đơn giá thuê đất.
Bước 3: Cơ quan thuế, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin địa chính, xác định số tiền sử dụng đất; xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất, lập thông báo gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, hộ gia đình, cá nhân theo địa chỉ, số điện thoại trong hồ sơ để thực hiện.
Bước 4: Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình, cá nhân nộp hóa đơn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính kèm theo thông báo của cơ quan Thuế, văn bản về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có), Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để kiểm tra và giao quyết định giao đất, thuê đất (bản chính) cho hộ gia đình, cá nhân.
Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 2 ngày làm việc thẩm định và trình UBND cấp huyện ký GCN.
- UBND cấp huyện trong thời hạn 2 ngày làm việc, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 6: Người xin giao đất, thuê đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận, nộp lệ phí (nếu có).
- Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì gửi kết quả cho UBND cấp xã để trả kết quả. Người xin giao đất, thuê đất nhận kết quả tại UBND cấp xã.
- Trường hợp nhận thay, thì người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo mẫu.
Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; văn bản về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; văn bản cam kết xác định diện tích đất ở xin giao đang trong hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh (nếu có), nộp bổ sung.
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
+ Trường hợp giao đất ở phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh; Trường hợp thuê đất để đầu tư phải có Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc hoặc các văn bản chấp thuận đầu tư có giá trị tương đương kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư; Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
* Yêu cầu về nộp hồ sơ:
Đối với các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất được chọn một trong các hình thức: nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định hoặc nộp bản sao trên cơ sở xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các địa bàn còn lại 10.000 đồng/giấy (trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phường, thị trấn 25.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-281762-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Lâm Đồng

0
18