Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS1035
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: - Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch chung khu chức năng đặc thù:
+ Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng là 20 ngày;
+ Thời gian phê duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 15 ngày.
- Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù:
+ Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng là 15 ngày;
+ Thời gian phê duyệt tại Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày.
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án.
1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Lâm Đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng.
Cán bộ, công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ, ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để người đề nghị thẩm định hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Cán bộ, công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ tới Phòng chuyên môn để tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ.
Hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ) cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến chủ đầu tư hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định.
Hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định: Phòng chuyên môn thực hiện thẩm định tổ chức thẩm định theo quy định.
Bước 3: Cơ quan thẩm định trình hồ sơ đã thẩm định để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bước 4: Chủ đầu tư mang giấy biên nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nộp phí thẩm định và nhận kết quả giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với các khu chức năng đặc thù có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên, nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không phải lập quy hoạch chung xây dựng mà tiến hành lập các bước quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.
- Đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng: Các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 200 ha đến 500 ha: Quy hoạch phân khu xây dựng được lập trên nền bản đồ tỷ lệ 1/2.000 với đầy đủ các nội dung yêu cầu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất tại khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch.
- Đối với việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất không cần thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch. Các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô diện tích dưới 200 ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán đồ án quy hoạch;
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ:
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo khoản 1, 2, 3, Điều 3, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị theo khoản 1, 2, 3, Điều 5, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị theo khoản 1,2, 3, Điều 7, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị theo khoản 1, 2, 3, Điều 9, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị theo khoản 1, 2, 3 Điều 11, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch theo khoản 1, 2, 5, Điều 13, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng theo khoản 1, 2, 5, Điều 15, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
+ Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù: Hồ sơ và nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng theo khoản 1, 2, 4, Điều 17, Thông tư số 12/2016/TT-BXD, (kèm theo nhiệm vụ, dự toán khảo sát quy hoạch và dự toán đồ án quy hoạch).
Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát và nhiệm vụ, dự toán đồ án quy hoạch;
Các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch;
Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được tính toán tùy thuộc vào quy mô quy hoạch, căn cứ vào Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về “hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị”.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ dự toán khảo sát quy hoạch, nhiệm vụ dự toán của đồ án quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán đồ án thiết kế đô thị - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS1035
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17