Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS152
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan; thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian này)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò khoáng sản của UBND tỉnh Lâm Đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại số: 37 Pasteur - phường 4 - thành phố Đà Lạt. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và lập giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, Phòng Quản lý Tài nguyên và Khoáng sản có trách nhiệm:
- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Lâm Đồng để tiến hành lựa chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép thăm dò
- Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên. Sở Tài nguyên và Môi trường không được tiếp nhận thêm hồ sơ khác và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định
Bước 3: Lựa chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thông báo công khai; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn, tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản về lý do không được lựa chọn
Bước 4: Thẩm định hồ sơ:
Trong thời gian không quá 55 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành các công việc sau:
- Phối hợp với các ngành có liên quan và phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa để xác định các vấn đề có liên quan như tọa độ, diện tích, cơ sở hạ tầng, nguồn gốc đất đai, các quy hoạch có liên quan, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản….. khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản
- Gửi văn bản để lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan về khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản
- Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý
- Sau khi hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Phòng quản lý Tài nguyên Khoáng sản có trách nhiệm tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản:
+ Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản và gửi kèm đề án thăm dò khoáng sản để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoáng sản trên 05 năm. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Trường hợp nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và phải chỉnh sửa theo góp ý của một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoáng sản trên 05 năm thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần
+ Tổng hợp ý kiến hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản trình UBND tỉnh Lâm Đồng và tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định nếu cần thiết. Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến góp ý của các chuyên gia; UBND tỉnh quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.
Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án theo ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng hoặc của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản
Bước 5: Sau khi hoàn thành việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản và các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản bổ sung, chỉnh sửa xong hồ sơ (nếu có); trong thời hạn 21 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cấp phép.
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 6: - Sau khi nhận được hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Người nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của chủ đầu tư, chứng minh nhân dân (bản photo được chứng thực) của người được ủy quyền.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện 1: Theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn theo quy định; tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010 thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010 để thực hiện đề án thăm dò
- Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
Điều kiện 2: theo quy định tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ hộ kinh doanh được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn theo quy định; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản năm 2010 để thực hiện đề án thăm dò
- Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
- Diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản hệ VN 2000 (theo mẫu, lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000; khu vực có diện tích nhỏ hơn 100ha, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000; diện tích từ 100ha - 500ha, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000)
Đề án thăm dò khoáng sản (theo mẫu)
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; văn bản xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.
Đối với các trường hợp thuộc khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình thì phải có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thăm dò và không phải thực hiện các trình tự tại bước 2 và bước 3
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thăm dò khoáng sản
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép - Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép - Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS152
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18