Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS162
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn quy định này)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản của UBND tỉnh Lâm Đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại số: 37 Pasteur - phường 4 - thành phố Đà Lạt. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và lập giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp
Bước 2: - Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Phòng quản lý Tài nguyên Khoáng sản có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ
- Trường hợp nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần
Bước 3: Thẩm định hồ sơ: trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp với các ngành có liên quan và phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa để xác định: tọa độ, nguồn gốc, hiện trạng, diện tích, vị trí địa điểm, bãi thải .... khu vực đất đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản
Bước 4: - Sau khi hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bổ sung, chỉnh sửa xong hồ sơ (nếu có), Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cấp phép khai thác tận thu khoáng sản
- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:
- Sau khi nhận được hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Người nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của chủ đầu tư, chứng minh nhân dân (bản photo được chứng thực) của người được ủy quyền
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện 1: Đối với hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp
- Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
- Vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản
- Quy mô công suất khai thác không quá 3.000m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm
* Điều kiện 2: Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ của cơ quan có thẩm quyền
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu)
Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu); đối với khu vực có diện tích <100ha lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000
Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy phép 5.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-BS162
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18